αρχική Ανακοινώσεις

Λεπτομερής ανάλυση ΣΧΟΟΑΠ (Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων)

Μιά πιο λεπτομερής ανάλυση

Αντικείμενο είναι ο σχεδιασμός της χωρικής και οικιστικής οργάνωσης  του συνόλου της έκτασης του δήμου και ο καθορισμός αφενός των μεγεθών οικιστικής ανάπτυξης, καθώς και των κατευθύνσεων πολεοδομικής οργάνωσης, βάσει των τοπικών αναγκών, των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της φυσικής και γεωλογικής καταλληλότητας των επί μέρους περιοχών, και αφετέρου ο προσδιορισμός των εργαλείων εκείνων που θα επιτρέψουν την χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του δήμου με γνώμονα το υπερκείμενο χωροταξικό εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό. Κατά το στάδιο Β1 παρουσιάζεται συνθετικά το πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης, προσδιορίζονται οι σχέσεις των οικισμών και οι ρόλοι τους στο οικιστικό δίκτυο καθώς και οι βασικές αρχές οργάνωσης του οικιστικού και αγροτικού χώρου. Καθορίζονται οι περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ) που δεν προορίζονται για πολεοδόμηση, ιδίως χώροι αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού, ιστορικού, λαογραφικού ενδιαφέροντος, βιότοποι και τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δάση και δασικές εκτάσεις, τοπία φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστήματα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται κάθε παρέμβαση. Περιοχές Περιορισμού ή ελέγχου της δόμησης (ΠΕΠΔ), Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης(με ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων, παραγωγικών πάρκων κλπ), Ζώνες ειδικής ενίσχυσης(ΖΕΕ), Περιοχές ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης(ΠΕΡΠΟ). {Ανάλογα με το σχέδιο στις 4 τελευταίες θεσμοθετούνται οποιεσδήποτε παρεμβάσεις, μεταλλεία, αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικά έργα, κάθετες βιομηχανικές ή βιοτεχνικές μονάδες κα}.


ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Κύριο χαρακτηριστικό του πρωτογενούς τομέα είναι η ασκούμενη νομαδική κτηνοτροφία Η διαθεσιμότητα καλλιεργήσιμων εδαφών είναι περιορισμένη Υπάρχει διαθεσιμότητα βοσκοτόπων και υδάτινων πόρων Κυριαρχούν τα δασικά οικοσυστήματα Στην ευρύτερη περιοχή του ν. Φωκίδας  συναντώνται κοιτάσματα βωξίτη, όμως στον Δήμο Καλλιέων δεν υπάρχει καμία ερευνητική ή μεταλλευτική δραστηριότητα Ούτε ο πρωτογενής ,ούτε ο δευτερογενής , ούτε ο τριτογενής τομέας βοηθούν στην παρούσα κατάσταση την ανάπτυξη του δήμου Καλλιέων

Ο Δήμος έχει δυνατότητες ανάπτυξης τουρισμού. Οι τάσεις ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων μπορούν να οργανωθούν στην εκτός σχεδίου περιοχή (οδική σύνδεση Μαυριλιθάρι-Πανουργιά) για την υποδοχή βιομηχανιών, βιοτεχνιών χαμηλής όχλησης. Υποστήριξη του τουρισμού και αναψυχής (καταβόθρα, Διάκος, Πανουργιάς) Οι Ορεινοί όγκοι  αντιμετωπίζονται από την πολιτεία  ως κατ εξοχήν περιοχές φυσικού αποθέματος και επιδιώκεται η διατήρηση και προστασία του αποθέματος των παραδοσιακών δραστηριοτήτων και των υπαρχόντων οικισμών και κατοίκησης και ενδυναμώνονται με επέκταση των δραστηριοτήτων προς τον οικοτουρισμό.

Ο Δήμος έχει έκταση 183.256 στρέμματα η πληθυσμιακή του ανάπτυξη διπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία. Έχει 2328 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2001.


Κατευθύνσεις ΠΠΧΣΑΑ Στερεάς Ελλάδας.

Να αποφεύγεται η διάσπαση της ενότητας των δασών. Να καθορίζονται ζώνες τουριστικής ανάπτυξης Να προστατεύεται η γεωργική γη από τη δόμηση Η επέκταση της εξορυκτικής δραστηριότητας (δραστηριότητα που δεν υπάρχει ούτε ερευνητικά ούτε πρακτικά) σε περιοχές τουρισμού, αγροτικές , δασικές, και σε τμήματα που εντοπίζονται νέα κοιτάσματα, είναι δυνατή έπειτα από συνεκτίμηση κοινωνικών , οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων Η χρήση αιολικών εγκαταστάσεων σε περιοχές με τουριστική κατεύθυνση πρέπει να γίνεται σε αιολικά πάρκα. Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου σχεδιάζεται ως το περιφερειακό  ορεινό τουριστικό κέντρο και κέντρο ορεινής οικονομίας λόγω της ιδιαίτερης αξίας του ορεινού όγκου. Ο πολιτιστικός πλούτος του δήμου Καλλιέων και το διεθνώς προστατευόμενο φυσικό και αγροτικό του τοπίο  εκτιμάται ότι θα υποβοηθήσουν την αναβάθμιση της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης  του συνόλου της ευρύτερης περιοχής (αντί να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα). Αιολική ενέργεια (ΥΠΕΧΩΔΕ 2008) Η περιοχή μας υπάγεται σε περιοχές αιολικής προτεραιότητας (Ύπαρξη εκμεταλλεύσιμου αιολικού δυναμικού {;}, αυξημένη ζήτηση εγκατάστασης ανεμογεννητριών {!!!}) (Εξαιρετικό προαπαιτούμενο εθνικών ενεργειών ). Στην περιοχή μας μπορούν να τοποθετηθούν 50 ανεμογεννήτριες. Αποκλείεται η χωροθέτηση μονάδων σε αρχαιολογικούς χώρους προστατευόμενα φυσικά τοπία κλπ Ηλιακή Ενέργεια: Για την χωροθέτηση περιοχών φωτοβολταϊκών  απαιτούνται άγονες γυμνές περιοχές σε χαμηλό υψόμετρο κατά προτίμηση αθέατες. Μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Κατά την εγκατάστασή τους δεν επιτρέπεται να γίνονται έργα οδοποιίας ή κατασκευή των οποίων απαιτεί ουσιώδη μεταβολή στην παραποτάμια βλάστηση και σε γεωλογικούς σχηματισμούς, ή συνεπάγεται επίχωση της κοίτης του ρέματος ή ενδέχεται να προκαλέσει κατολισθήσεις, διαβρώσεις και ασταθείς εδαφικές συνθήκες (έχουν δοθεί 2 άδειες στην απάνω Μουσουνίτσα-Διάκος- και στην Πυρά)  

                                                                                                                                                                                                                           

ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Οικισμοί: Μαυρολιθάρι – Διοικητικό Κέντρο                

Οι λοιποί οικισμοί του Δήμου Καλλιέων προσδιορίζονται ως ορεινοί οικισμοί με κύρια χρήση την κατοικία με σημαντική πολιτιστική κληρονομιά και με δυνατότητες ήπιας τουριστικής δραστηριότητας Ζώνες περιορισμού και ελέγχου της δόμησης, Αθλητισμού και ήπιας τουριστικής δραστηριότητας, Γεωργικής γής (εδώ η παρούσα μελέτη τοποθετεί και την μεταλλευτική δραστηριότητα). Περιοχές χωροθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενεργείας Ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων (κτηνοτροφία, βιομηχανία) Περιοχές ειδικής προστασίας. Περιοχές προστασίας του περιβάλλοντος. Περιοχές προστασίας αρχαιολογικών χώρων / μνημείων Οικιστική οργάνωση. Οι οικισμοί του Δήμου Καλλιέων δεν είναι οριοθετημένοι. Ο Δήμος εντάσσεται στις ορεινές και μειονεκτικές (από ποιόν;) περιοχές γι αυτό η οργάνωση τα οικιστικής γης αποτελεί αφ ενός μοχλό ανάπτυξης και αφ ετέρου μέσο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από την εκτόνωση της ανεξέλεγκτης οικοδομικής δραστηριότητας στην εκτός σχεδίου περιοχή. Η πρόταση για κάθε δημοτικό διαμέρισμα έγινε υπέρ της ασφάλειας, η παραδοχή μιάς επιπλέον ανάπτυξης και ζήτησης που μπορούν να επιφέρουν οι προβλεπόμενες (μήπως εννοεί προτεινόμενες) αναπτυξιακές δραστηριότητες που δύνανται να αναπτυχθούν στις ΠΕΠΔ που αναφέρονται ακολούθως.

Περιοχές περιορισμού και ελέγχου δόμησης (ή αλλιώς ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ)

ΠΕΠΔ Ι : ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ Χωροθέτηση δεξιά του Αθ. Διάκου για τη διευκόλυνση της ολιγοήμερης παραμονής κοντά στο δάσος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής με ξύλινα σπίτια κλπ. Στην περιοχή δεν επιτρέπεται η ανόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων ή απόληψη οποιουδήποτε ορυκτού προϊόντος και η εκτέλεση οποιασδήποτε συναφούς εργασίας.

ΠΕΠΔ ΙΙ: ΖΩΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Χωροθέτηση στην περιοχή «Σταυρός» παρά τον Αθ. Διάκο αποσκοπεί στην ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων και στην τόνωση των οικισμών Στην περιοχή δεν επιτρέπεται η ανόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων ή απόληψη οποιουδήποτε ορυκτού προϊόντος και η εκτέλεση οποιασδήποτε συναφούς εργασίας

ΠΕΠΔ ΙΙΙ: ΖΩΝΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αιολική ενέργεια: Το αναλογούν δυναμικό εγκατάστασης αναλογεί σε 50 τυπικές ανεμογεννήτριες. Απαιτείται έκταση 2.400 στρεμμάτων προτείνεται να τοποθετηθούν στις περιοχές τσουμανόλακα και μαυροτσούμαρα που βρίσκονται βορειοανατολικά του οικισμού του Μαυρολιθαρίου., με συνολική έκταση 4724 στρέμματα. Στην περιοχή δεν επιτρέπεται η ανόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων ή απόληψη οποιουδήποτε ορυκτού προϊόντος και η εκτέλεση οποιασδήποτε συναφούς εργασίας Η πρόσβαση στις θέσεις των αιολικών θα γίνεται κυρίως μέσω των υφιστάμενων αγροτικών δρόμων. Βελτιώσεις θα πραγματοποιηθούν από τους επενδυτές. Υδροηλεκτρική ενέργεια

ΠΕΠΔ ΙV: ΖΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Προτείνεται η ενίσχυση του οικο-αγροτουρισμού και χωροθετείται στο κέντρο του δήμο όπου βρίσκονται καλλιεργήσιμες περιοχές. Οι χρήσεις γής που επιτρέπονται είναι: κτίρια υποδομές και εγκαταστάσεις αγροτικής παραγωγής, εγκαταστάσεις εσταβλισμένης και ημισταβλισμένης κτηνοτροφίας, Silos, Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής και τουριστικά καταλύματα εώς 50 κλινών, φωτοβολταικά, εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής, δεξαμενές, θερμοκήπια, υδατοδεξαμενές, φρέατα, αντλητικές εγκαταστάσεις, θερμοκήπια, ανόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων, απόληψη ορυκτών προϊόντων  ΠΕΠΔ V : ΖΩΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ                   ΣΤΑΒΛΙΣΜΕΝΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Χωροθέτηση στην περιοχή τσουκα  στο ΔΔ Στρώμης. Εγκατάσταση μονάδων σταβλισμάνης κτηνοτροφίας και μονάδων επεξεργασίας της αγροτικής/κτηνοτροφικής παραγωγής Στην περιοχή δεν επιτρέπεται η ανόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων ή απόληψη οποιουδήποτε ορυκτού προϊόντος και η εκτέλεση οποιασδήποτε συναφούς εργασίας

ΠΕΠΔ VI : ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ  ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ  ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ. Χωροθέτηση στην περιοχή του ιερού και της πυράς του Ηρακλέους Στην περιοχή δεν επιτρέπεται η ανόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων ή απόληψη οποιουδήποτε ορυκτού προϊόντος και η εκτέλεση οποιασδήποτε συναφούς εργασίας

ΠΕΠΔ VII : ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Χωροθέτηση στην Πυρά και στη μικρή λίμνη στον Πανουργιά. Μονάδα εναλλακτικού τουρισμού και αθλημάτων βουνού Στην περιοχή δεν επιτρέπεται η ανόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων ή απόληψη οποιουδήποτε ορυκτού προϊόντος και η εκτέλεση οποιασδήποτε συναφούς εργασίας

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ορίζονται οι δασικές εκτάσεις, τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία, οι ποταμοί , τα ρέματα, τα παραποτάμια οικοσυστήματα που διασχίζουν την περιοχή και οι ζώνες τους καθώς και οι περιοχές Natura

ΠΕΠ Ι: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ / ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Χωροθετείται στη δασική περιοχή που περιλαμβάνεται νοτιοδυτικά των Μαυρολιθάρι Καστριώτισσα, βόρεια και ανατολικά του Διάκου και νότια της κάτω Μουσουνίτσας. Χρήση εκπαιδευτική και ως θηρευτικό πάρκο. Στην περιοχή δεν επιτρέπεται η ανόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων ή απόληψη οποιουδήποτε ορυκτού προϊόντος και η εκτέλεση οποιασδήποτε συναφούς εργασίας

ΠΕΠ ΙΙ:  ΤΟΠΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ Εθνικός δρυμός Οίτης, όρος Γκιώνα, όρος Βαρδούσια, καταφύγια άγριας ζωής ρέκας, γουρλομύτας, γκιώνας, λευκαδιτίου.

ΠΕΠΠ ΙΙΙ: ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ Σημειώνεται ότι το τμήμα του Μόρνου μεταξύ της Στρώμης και του νοτιότερου σημείου του Δήμου θα μπορεί να αξιοποιηθεί ως περιοχή ήπιας τουριστικής ανάπτυξης.

ΠΕΠ IV: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Λόφος Μάρμαρα ήτοι τα πυρά του Ηρακλέους Για τους μη οριοθετημένους αρχαιολογικούς χώρους, όπως το αρχαίο νεκροταφείο, αρχαία ερείπεια στη θέση αη-Γιάννης και Φούρνος στο Μαυρολιθάρι, τείχη του κάστρου στη Καστριώτισσα, εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στην Πυρά τα ερείπια στα Ζυρέλια Στρώμης, προτείνεται επισήμανση των ορίων και με γνωμοδότηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας προστασία τους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Προτείνονται ήδη θεσμοθετημένες διαδρομές, όπως και καταφύγια.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Οδικό δίκτυο Βελτίωση δρόμου Αθανάσιος Διάκος Προφήτης Ηλίας Βελτίωση δρόμου Στρώμη Μαυρολιθάρι Βελτίωση δρόμου Πυρά Καταβόθρα

Υδρευση Όλα τα ΔΔ καλύπτουν τις υδρευτικές ανάγκες του τρέχοντος πληθυσμού, δεν είναι βέβαιο πως θα καλύπτουν τις μελλοντικές ανάγκες. Λόγω χρήσεως για άρδευση καλλιεργειών παρουσιάζεται έλλειψη νερού σε περιόδους αιχμής Πρέπει να υπάρξει μείωση του νερού που χάνεται Η υδρευτική εξυπηρέτηση πρέπει να γίνεται από γειτονικές πηγές σε κάθε διαμέρισμα Αντικατάσταση όλων των αγωγών ύδρευσης από αμιαντοτσιμέντο

Άρδευση Σταδιακή αντικατάσταση των αυλάκων με σωληνωτούς αγωγούς, συντήρηση και αποκατάσταση της λειτουργίας των συλλογικών αρδευτικών δικτύων του Δήμου, αποδοτικώτερες μέθοδοι άρδευσης, αξιοποίηση μέρους των επιφανειακών απορροών.

Αποχέτευση Προτείνονται βιολογικοί καθαρισμοί ανά ένα ή δύο ΔΔ

 

ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ

Σύμφωνα με τη γεωλογική μελέτη της παρούσας, ο οικισμός του Μαυρολιθαρίου χαρακτηρίζεται ως κατάλληλος ή κατάλληλος υπό προυποθέσεις για κατασκευή οικοδομών. Ο οικισμός σύμφωνα με το σχέδιο επεκτείνεται πέραν του ρέματος ανατολικά με χρήσεις αμιγούς και γενικής κατοικίας. Προβλέπεται η χρήση πολεοδομικού κέντρου Προτείνεται η χωροθέτηση τριών χώρων στάθμευσης, η μονάδα βιολογικού καθαρισμού νοτιοανατολικά του συνεκτικού τμήματος, επαναχωροθέτηση του κοιμητηρίου στο οδικό τμήμα μεταξύ Μαυρολιθαρίου Καστριωτίσσης.