αρχική Ανακοινώσεις

ΣΧΟΟΑΠ (Σύλλογος & Τοπικό)

                                                                    Μαυρολιθάρι, 29-09-2014.

 Προς το Δήμο Δελφών 

Υπηρεσία Δόμησης  (υπεύθυνο κ. Δ. ΡΟΥΠΑΚΑ),

με συνημμένο φάκελο σχετικών και σχεδίων.

Κοινοποίηση:  1. Δήμαρχο Δελφών 

                          2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών

                          3. Αντιδήμαρχο κ. ΜΟΛΙΩΤΗ

                          4. Δ.Ε. Καλλιέων (αντιδήμαρχο κα Μαίρη ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ)

 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Της Τοπικής Κοινότητας Μαυρολιθαρίου και

2. Του Συλλόγου των απανταχού Μαυρολιθαριτών

_____________________________________________________________________

Θέμα: Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Καλλιέων -  Διαβούλευση της 13-09-2014.  Λανθασμένη απεικόνιση ορίων Κοινότητας Μαυρολιθαρίου στον χάρτη – υπόβαθρο των μελετητών – Διόρθωση ορίων. Λανθασμένος χαρακτηρισμός περιοχών – Διόρθωση χαρακτηρισμών.

 

     Το παρόν Υπόμνημα υποβάλλεται σε εκτέλεση απόφασης του Συμβουλίου     της Τοπικής Κοινότητας  Μαυρολιθαρίου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των απανταχού Μαυρολιθαριτών και έχει ως σκοπό την επισήμανση των εν θέματι λαθών προς άμεση διόρθωσή τους. 

     Για τα λοιπά θέματα, για τα οποία έχουμε διατυπώσει τις αντιρρήσεις μας κατά την ανωτέρω διαβούλευση, θα υποβάλλουμε λεπτομερές υπόμνημα, εντός της παρατάσεως που δόθηκε, ήτοι μέχρι την 31-10-2014.

     1. Στον χάρτη-υπόβαθρο των μελετητών που τέθηκε υπόψη μας, διαπιστώσαμε, μεταξύ άλλων, λανθασμένο καθορισμό των ορίων της Κοινότητας μας με τις όμορες Κοινότητες. Η διαπίστωση αυτή, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε μεγάλη αναταραχή και έπληξε την αξιοπιστία των μελετητών στα μάτια μας. Έχουμε λοιπόν πρόδηλο έννομο συμφέρον για την αποκατάσταση των ορίων στη σωστή τους θέση, αφού, πλην άλλων, η σωστά οριοθετημένη ιδιοκτησία μας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη νομιμοποίηση προς άσκηση των εξ αυτής δικαιωμάτων μας, όπως είναι, πλην άλλων, η υποβολή ενστάσεων, αντιρρήσεων, προσφυγών κλπ. κατά τη διαδικασία εγκρίσεως των χρήσεων γης που θα ακολουθήσει.

Επισημαίνουμε λοιπόν, πρωτίστως, ότι μεγάλο τμήμα, κείμενο ΒΔ της γεωγραφικής έκτασης που αναμφισβήτητα ανήκει στο Μαυρολιθάρι, εμφανίζεται στον χάρτη-υπόβαθρο των μελετητών λανθασμένα, ότι ανήκει στην όμορη Κοινότητα της Καστριώτισσας.   Μικρότερης εκτάσεως  λανθασμένες  οριοθετήσεις στον ανωτέρω χάρτη, διαπστώσαμε και σε σχέση  με άλλες όμορες Κοινότητες, για τις οποίες επιφυλασσόμαστε.

     2. Η έκταση που ανήκει στο Μαυρολιθάρι και τα όρια αυτής είναι σε όλους γνωστά και αδιαμφισβήτητα. Επ’ αυτής, το Μαυρολιθάρι έχει παλαιόθεν αποκτήσει και αδιακώλυτα ασκεί τα δικαιώματα κυριότητας, νομής και κατοχής που προσιδιάζουν στη φύση της. Τα δικαιώματά του αυτά αποδεικνύονται από τους νομίμους τίτλους ιδιοκτησίας που κατέχει, ήτοι από δημόσια έγγραφα, συμβόλαια και επίσημους και μη αμφισβητούμενους χάρτες, καθώς και από τις πράξεις και αποφάσεις του, με τις οποίες την αξιοποιεί και την εκμεταλλεύεται από το έτος 1844 μέχρι σήμερα. Τα όριά της έχουν καθορισθεί σε πλήρη συμφωνία με τις όμορες Κοινότητες, εν προκειμένω με την Κοινότητα Καστριώτισσας, η οποία βεβαίως συμφωνεί με τη διόρθωση και αποκατάσταση των κοινών ορίων μας στη σωστή και μη αμφισβητούμενη από κανένα θέση τους.

     Το Μαυρολιθάρι έχει επίγνωση του ότι η έκταση που του ανήκει αποκτήθηκε με σκληρούς αγώνες και απερίγραπτες θυσίες των προγόνων μας και ότι αποτελεί ιερή παρακαταθήκη, μοναδικό κόσμημα αλλά και όρο επιβίωσής του. Γι’ αυτό δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν να την υποβαθμίσει και πολύ περισσότερο να την φαλκιδεύσει.

     3. Προς απόδειξη των ανωτέρω, αλλά και προς διευκόλυνση της αιτούμενης διόρθωσης, προσκομίζουμε και επικαλούμαστε τα κάτωθι έγγραφα και στοιχεία, επιφυλασσόμενοι να προσκομίσουμε και άλλα, αν χρειασθεί:    

Την υπ’ αριθ. 314/24-11-1917 απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Λαμίας, με την οποία καθορίσθηκαν τα όρια των Κοινοτήτων Καστριώτισσας – Μαυρολιθαρίου και τα  υπ’ αριθμούς 8712/30-3-1961 και 195/24-4-1961 έγγραφα της Νομαρχίας Φωκίδας και του Προέδρου της Κοινότητας Καστριώτισσας, από το οποία προκύπτει η από τον τελευταίο ανεπιφύλακτη αποδοχή τους (σχ. 1,   και).

     Για λόγους πληρότητας, προσκομίζουμε και τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για τον καθορισμό ορίων μεταξύ της Κοινότητάς μας και των λοιπών ομόρων Κοινοτήτων, που ομοίως δεν αμφισβητούνται από κανέναν, ήτοι (α) την  υπ’ αριθμόν 1/1966 Έκθεση Καθορισμού Ορίων Μαυρολιθαρίου – Στρώμης, που επικυρώθηκε με την υπ΄αριθμόν 2/1967 απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου καθορισμού ορίων (σχετ. 2 και ), (β) την υπ’ αριθμόν 4/1962 Έκθεση Επιτροπής Ορίων Μαυρολιθαρίου  - Υπάτης (σχ. 3).  (γ) την  από 20-3-1969  Έκθεση Καθορισμού Ορίων Μαυρολιθαρίου - Παύλιανης (σχ. 4) και (δ) την από 12-5-1915  Εκθεση Διακανονισμού  Ορίων Μαυρολιθαρίου – Γουρίτσας (Πυράς) (σχ. 5).

♦  Τον από ΦΕΒΡ' 1984  Δασοπονικό Χάρτη του Δασικού Συμπλέγματος  Άνω Ρου Μόρνου του δασολόγου Άμφισσας  Κώστα Καλύβα, που περιέχει, πλην άλλων, και τα όρια της Κοινότητας Μαυρολιθαρίου με τις όμορες Κοινότητες Καστριώτισσας, Αθ. Διάκου, Κάτω Μουσουνίτσας, Στρώμης και Πυράς (σχ. 6).

Τα όρια αυτά και ειδικότερα τα κοινά όρια Μαυρολιθαρίου - Καστριώτισσας είναι πολύ κοντά στα όρια που έχουν καθορισθεί από τις  Επιτροπές Καθορισμού Ορίων των ομόρων Κοινοτήτων και τις σχετικές αποφάσεις του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου, που ποτέ δεν έχουν αμφισβητηθεί.

     Από το χάρτη αυτό, σε σύγκριση με τον  χάρτη - υπόβαθρο των μελετητών  που επίσης προσκομίζεται(σχ. 7),  προκύπτει ότι έκταση 28.000 στρεμμάτων περίπου της Κοινότητάς μας, φέρεται να ανήκει στην Κοινότητα Καστριώτισσας. Προς διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε τον πιο πάνω λανθασμένο χάρτη-υπόβαθρο των μελετητών με σημειωμένα επ’ αυτού τα ορθά όρια με μπλέ γραμμή και την ως άνω έκτασή μας  των 28.000 στρεμμάτων, με πράσινη διαγράμμιση (σχ.8).

♦ Τον από 28-8-1967 Δασοπονικό Χάρτη του Κοινοτικού Δάσους Μαυρολιθαρίου Παρνασσίδος του Δασολόγου Γ. Κοσσινάκη (σχ. 9)  εκ του οποίου προκύπτει  ότι το περιγραφόμενο σε αυτόν «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ» αποτελεί αναμφισβήτητα μέρος του διαγραμμισμένου τμήματος της δικής μας ιδιοκτησίας στον πιο πάνω χάρτη – υπόβαθρο των μελετητών (σχ. 9) και όχι μέρος της ιδιοκτησίας της Καστριώτισσας, όπως εσφαλμένα αναφέρεται στον χάρτη αυτό.

♦ Την υπ’ αριθμόν 62/13-5-1955 απόφαση του Δικαστηρίου των εν Παρνασσίδι Πρωτοδικών, που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμόν 2819/1958 απόφαση του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Εφετών και την υπ’ αριθμόν 2.480/31-5-1960 συμβολαιογραφική πράξη συμβιβασμού και κατάργησης της μεταξύ της Κοινότητας και του Δημοσίου δίκης, του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Νιχογιαννόπουλου, δια των οποίων οριοθετήθηκε (α) το ιδιόκτητο δάσος μας στις θέσεις Καταβόθρα, Βελούχι, Σέμπεϋ και Τζιπράτικο, το οποίο είχαμε αγοράσει από τους Οθωμανούς Ιζέτ Μπεϊζαρές και Φετίκ Μπέη με το υπ’ αριθμόν 69/22-5-1844 πωλητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Θεοδ. Γραπάρη και (β) η εκ 1401 στρεμμάτων δασική έκταση που περιέρχεται στο Δημόσιο (σχετ. 10, 11 και 12).

♦  Το από ΣΕΠΤ’ 2014 Διάγραμμα Ορίων της Κοινότητάς μας του αγρονόμου-τοπογράφου Μηχανικού Γεωργίου Μανδρέκα, το οποίο συντάχθηκε βάσει των αποφάσεων των Επιτροπών Καθορισμού Ορίων των ομόρων Κοινοτήτων,  περιέχει όλες τις συντεταγμένες οροσήμων και απεικονίζει την οριοθέτηση της συνολικής έκτασης της Κοινότητάς μας, που ανέρχεται σε 50.000 στρέμματα (σχ. 13).

     4. Η μελέτη προβαίνει σε χαρακτηρισμούς επί μέρους περιοχών της Κοινότητάς μας που είναι αυθαίρετοι, διότι δεν έχουν καμία σχέση με την σημερινή φυσική τους κατάσταση, με  αποτέλεσμα να χωροθετεί επ’αυτών ασύμβατες και μη αποδεκτές χρήσεις. Ενδεικτικά, η μεγαλύτερη εδαφική έκταση της Κοινότητάς μας χαρακτηρίζεται ως Περιοχή Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) ΙV ενώ, πλην άλλων,  (α)  η περιοχή πέριξ του οικισμού μας  και βορείως αυτού είναι δάσος (β) η περιοχή ΝΑ και ΒΔ της περιοχής ΜΟΥΧΛΙΑΡΑΣ είναι δάσος και (γ) η περιοχή ΑΡΕΝΤΑ – ΔΙΡΡΕΜΑΤΑ είναι   δάσος. Επίσης, πολλοί αγροτικοί δρόμοι που προτείνονται προς διάνοιξη δεν εξυπηρετούν την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο κινδυνεύει από τις συχνές και εύκολες επεμβάσεις του ανθρώπου, ενώ αντιθέτως το υπάρχον δασικό και κτηνοτροφικό οδικό δίκτυο καλύπτει επαρκώς τις υπάρχουσες ανάγκες.  Περαιτέρω, η ΓΚΟΡΙΤΣΟΡΑΧΗ χαρακτηρίζεται  ως μη κηρυγμένος Αρχαιολογικός Χώρος, ενώ δεν σημειώνεται ως αρχαιολογικός χώρος η περιοχή δυτικά της μικρής λίμνης ΖΗΡΕΛΙΑ (υψόμ. 1100), στην οποία σημειώνεται ως ενεργός ΧΑΔΑ, πρώην σκουπιδότοπος που έχει κλείσει και έχει μερικώς αποκατασταθεί εδώ και τρία χρόνια. 

     5. Οι ανωτέρω θέσεις μας αποδεικνύονται πλήρως από τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και χάρτες που δεν αντικρούονται πειστικά από κανένα αντίθετο έγγραφο ή στοιχείο.  Κατόπιν τούτων, επιφυλασσόμενοι να συμπληρώσουμε και εξειδικεύσουμε νομίμως και εμπροθέσμως τις θέσεις μας επί του προτεινόμενου ΣΧΟΟΑΠ,  αιτούμεθα να διατάξετε ό,τι είναι αναγκαίο, όπως:

(α) Διορθωθεί άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις   ο ως άνω λανθασμένος χάρτης-υπόβαθρο των μελετητών και αποκατασταθούν τα όρια της Κοινότητάς μας στην ορθή και μηδέποτε μέχρι σήμερα αμφισβητηθείσα θέση τους. Και

(β)  Τροποποιηθούν οι χρήσεις γης στην περιοχή της Κοινότητάς μας ώστε να συνάδουν με την πραγματική κατάσταση και τις επί μέρους ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος.

     Είμαστε στη διάθεσή σας  για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση εγγράφως ή και με τη φυσική μας παρουσία.

                                                         Με τιμή,

           Χρίστος Χαλέτσος                                           Δημήτριος  Μανδρέκας